Česká škola KuBiK se představuje

 

Česká škola KuBiK je nejen místo, kam se každou sobotu těší česky mluvící dětí, ale hlavně spolek malých i velkých kamarádů, kteří společně objevují bohatství a krásu českého jazyka a bojují se záludností české gramatiky. A to vždy s úsměvem a dobrou náladou.

 

Děti provázíme na jejich cestě poznání českého jazyka od nejútlejšího věku. Od společného hraní (u nejmenších za podpory rodičů) přecházejí starší předškoláci postupně k pilné přípravě na vstup do první třídy. Mezi říkankami, pohádkami, písničkami a pracovními listy ani nepostřehnou, že už vlastně svým způsobem do školy chodí. Potom je první třída jen přirozené pokračování v kolektivu dětí, které už znají z předškolní skupiny. Z písmenek se děti učí skládat slova a ze slov celé věty, aby objevily nové světy českých pohádek a příběhů.

 

Česká škola KuBiK má s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) uzavřenu smlouvu o zajištění vzdělávání občanů České republiky v zahraničí v období plnění povinné školní docházky, podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona. Výuka probíhá podle Vzdělávacího programu České školy KuBiK, který odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a který byl schválen MŠMT ČR.

  

Věrni odkazu Jana Ámose Komenského „škola hrou“ zprostředkováváme dětem znalosti českého jazyka, literatury a prvouky. Starší žáci pak podnikají toulky do české minulosti a s mapou v ruce si osvojují vlastivědné znalosti nejen o České republice.

 

Žáci České školy KuBiK získávají každé pololetí osvědčení. Na základě tohoto osvědčení mohou žáci požádat svou kmenovou školu v ČR o vydání vysvědčení (bez nutnosti skládat rozdílové zkoušky). Podrobnosti na stránkách MŠMT ČR.

 

Protože všechny naše děti vyrůstají ve vícejazyčném prostředí, kde dominantním jazykem je němčina, je pro nás nesmírně důležité vzbudit v dětech chuť aktivně a přirozeně mluvit česky. Ale jak na to? Výsledky výzkumů vývoje multilinguálních dětí hovoří o jednom zázračném prostředku, jak podporovat méně rozvinutý jazyk. Tímto jsou společné zážitky s kamarády, prožívané v daném jazyce.

 

A my v české škole KuBiK jsme se rozhodli tento zázračný lék podávat ve vysokých dávkách. Ať už jsou to společně nacvičená divadelní představení, výlety za poznáním, dobrodružné hry, ale ve vyšších ročnících i společné prezentace a projekty. Naše starší děti mají možnost se svými kreativními nápady aktivně podílet na podobě české školy KuBiK a tak s hrdostí můžeme říci, že do KuBiKa chodíme všichni moc rádi.

 

Neváhejte, přijďte mezi nás. 

 

 

Česká škola KuBiK  Frankfurt nad Mohanem, Německo, Ceska skola Frankfurt, Ceska skola kubik, Kubik, KUBIK, DT-KuBik, DT-Kubik, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Deutschland, Frankfurt am Main
Česká škola KuBiK

Die Tschechische Schule KuBiK stellt sich vor

 

Die tschechische Schule KuBiK ist nicht nur ein Ort, auf den sich Tschechisch sprechende Kinder jeden Samstag freuen dürfen. Es ist vor allem ein Kreis von kleinen und großen Freunden, die zusammen den Reichtum und die Schönheit der tschechischen Sprache entdecken, aber auch mit den Hindernissen der tschechischen Grammatik kämpfen. Und das immer mit einem Lächeln und guter Laune.

 

Wir begleiten die Kinder auf dem Weg des Kennenlernens der tschechischen Sprache schon von ganz klein auf. Vom gemeinsamen Spielen (bei den Kleinsten in Anwesenheit der Eltern) gehen die älteren Vorschulkinder über zur fleißigen Vorbereitung auf den Schulstart. Bei all den Fingerspielen, Märchen, Liedern und Übungsblättern merken sie gar nicht, dass sie eigentlich schon in eine Art Schule gehen. Die erste Klasse ist dann nur eine ganz selbstverständliche Fortsetzung davon, erlebt zusammen mit anderen Kindern, die man schon aus der Vorschulgruppe kennt. Die Kinder lernen, aus Buchstaben Wörter und aus Wörtern ganze Sätze zu bilden, um dann ganz neue Welten der tschechischen Märchen und Geschichten entdecken zu können.

 

Die tschechische Schule KuBiK hat einen Vertrag mit dem tschechischen Ministerium für Schulbildung, Jugend und Sport unterschrieben, der die Bildung der Staatsbürger der Tschechischen Republik im Ausland offiziell anerkennt und der dem “Rahmenprogramms für Grundschulbildung“ entspricht.

 

Wir sind dem Nachlass von Johann Amos Comenius treu, der „Schule als Spiel“ durchgesetzt hat, und versuchen den Kindern möglichst auf diese Weise Kenntnisse der tschechischen Sprache, Literatur und Sachkunde zu vermitteln. Ältere Kinder wiederum unternehmen Streifzüge durch die tschechische Geschichte und mit der Landkarte in der Hand vertiefen sie ihre Erdkundekenntnisse nicht nur über Tschechien. Wir arbeiten jeweils mit Schulbüchern für das entsprechende Grundschuljahr.

 

Die Schüler erhalten pro Jahr bei uns zwei Halbjahreszeugnisse. Mittels dieser Zeugnisse können sie in der Schule in der Tschechischen Republik, wo sie angemeldet sind, ein offizielles tschechisches Zeugnis bekommen (ohne weitere Nachprüfungen ablegen zu müssen). Mehr unter ... 

 

Weil alle unsere Kinder in einem bilingualen Umfeld aufwachsen, in dem Deutsch die vorherrschende Sprache ist, ist es uns sehr wichtig, bei den Kindern die Lust zu wecken, aktiv und ungezwungen Tschechisch sprechen zu wollen. Aber wie geht das? Wissenschaftliche Studien über die Sprachentwicklung bei multilingualen Kindern zeigen auf, dass es wirksame Methode gibt, um die Zweitsprache zu fördern. Dies erfolgt am besten durch gemeinsame Erlebnisse mit Freunden, die in dieser Sprache stattfinden.

 

Wir in der tschechischen Schule KuBiK haben uns entschieden, diese Methode intensiv zu nutzen, sei es durch gemeinsam eingeübte Theaterstücke, Ausflüge und Abenteuerspiele, oder auch gemeinsame Projekte und Präsentationen für die höheren Jahrgänge. Die älteren Schüler beteiligen sich aktiv mit kreativen Ideen an der Gestaltung des Unterrichts in der tschechischen Schule KuBiK. So können wir alle stolz sagen, dass wir alle gerne die KuBiK-Schule besuchen.

 

Sehr gerne würden wir neue Freunde in unserem Kreis willkommen heißen!Facebook KuBiK

Instagram KuBiK

Facebook Krajánek