Česká škola KuBiK se představuje

 

Česká škola KuBiK je nejen místo, kam se každou sobotu těší česky mluvící dětí, ale hlavně spolek malých i velkých kamarádů, kteří společně objevují bohatství a krásu českého jazyka a bojují se záludností české gramatiky. A to vždy s úsměvem a dobrou náladou.

 

Děti prováz´íme na jejich cestě poznání českého jazyka od nejútlejšího věku. Od společného hraní (u nejmenších za podpory rodičů) přecházejí starší předškoláci postupně k piln´é připravě na vstup do první třídy. Mezi říkankami, pohádkami, písničkami a pracovními listy ani nepostřehnou, že už vlastně svým způsobem do školy chodí. Potom je první třída jen přirozené pokračování v kolektivu dětí, které už znají z předškolní skupiny. Z písmenek se děti učí skládat slova a ze slov celé věty, aby objevily nové světy českých pohádek a příběhů.

 

Ve výuce školních dětí se držíme požadavků „Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“ vydaného MŠMT ČR. Věrni odkazu Jana Ámose Komenského „škola hrou“ zprostředkováváme dětem znalosti českého jazyka, literatury a prvouky. Starší žáci pak podnikají toulky do české minulosti a s mapou v ruce si osvojují vlastivědné znalosti nejen o České republice. Pracujeme s učebnicemi pro daný ročník základní školy ČR.

 

Protože všechny naše děti vyrůstají v bilingvním prostředí, kde dominantním jazykem je němčina, je pro nás nesmírně důležité vzbudit v dětech chuť aktivně a přirozeně mluvit česky. Ale jak na to? Výsledky výzkumů vývoje multilinguálních dětí hovoří o jednom zázračném prostředku, jak podporovat méně rozvinutý jazyk. Tímto jsou společné zážitky s kamarády, prožívané v daném jazyce.

 

A my v české škole KuBiK jsme se rozhodli tento zázračný lék podávat ve vysokých dávkách. Ať už jsou to společně nacvičená divadelní představení, výlety za poznáním, dobrodružné hry, ale ve vyšších ročnících i společné prezentace a projekty. Naše starší děti mají možnost se svými kreativními nápady aktivně podílet na podobě české školy KuBiK a tak s hrdostí můžeme říci, že do KuBiKa chodíme všichni moc rádi.

 

Neváhejte, přijďtě mezi nás. 

 

 

 

 

Česká škola KuBiK  Frankfurt nad Mohanem, Německo, Ceska skola Frankfurt, Ceska skola kubik, Kubik, KUBIK, DT-KuBik, DT-Kubik, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Deutschland, Frankfurt am Main
Česká škola KuBiK

Die Tschechische Schule KuBiK stellt sich vor

 

Die tschechische Schule KuBiK ist nicht nur ein Ort, auf den sich Tschechisch sprechende Kinder jeden Samstag freuen dürfen. Es ist vor allem ein Kreis von kleinen und großen Freunden, die zusammen die Schönheit und Eleganz  der tschechischen Sprache entdecken, aber auch mit den Tücken der tschechischen Grammatik kämpfen. Und das tun sie immer mit einem Lächeln im Gesicht und mit guter Laune.

 

Wir begleiten die Kinder auf dem Weg des Kennenlernens der tschechischen Sprache schon von ganz klein auf. Vom gemeinsamen Spielen (bei den Kleinsten in Anwesenheit der Eltern) gehen die älteren Vorschulkinder über zur fleißigen Vorbereitung auf den Schulstart. Bei all den Reimen, Märchen, Liedern und Übungsblättern merken sie gar nicht, dass sie eigentlich schon in einer Art Schule gehen. Die erste Klasse ist dann nur eine ganz selbstverständliche Fortsetzung davon, erlebt zusammen mit anderen Kindern, die man schon aus der Vorschulgruppe kennt. Die Kinder lernen es, aus Buchstaben Wörter und aus Wörtern ganze Sätze zu bilden, um dann ganze neue Welten der tschechischen Märchen und Geschichten entdecken zu können.

 

Beim Unterricht von Schulkindern halten wir uns an die Anforderungen des „Rahmenprogramms für Grundschulbildung“ des tschechischen Ministeriums für Schulwesen, Jugend und Sport. Wir sind dem Nachlass von Johann Amos Comenius treu, der „Schule als Spiel“ durchgesetzt hat, und versuchen den Kindern möglichst auf diese Weise Kenntnisse der tschechischen Sprache, Literatur und Sachkunde zu vermitteln. Ältere Kinder wiederum unternehmen Streifzüge durch die tschechische Geschichte und mit der Landkarte in der Hand und vertiefen deren Erdkundekenntnisse nicht nur über Tschechien. Wir arbeiten jeweils mit Schulbüchern für das entsprechende Grundschuljahr.

 

Weil alle unsere Kinder im bilingualen Umfeld aufwachsen, in dem Deutsch die dominante Sprache ist, ist es uns sehr wichtig, bei den Kindern die Lust zu erwecken, aktiv und ungezwungen Tschechisch sprechen zu wollen. Aber wie geht das? Wissenschaftliche Studien über die Sprachentwicklung bei multilingualen Kindern zeigen auf, dass es wirksame Methode gibt, um die Zweitsprache zu fördern. Dies erfolgt am besten durch gemeinsame Erlebnisse mit Freunden, die in dieser Sprache stattfinden.

 

Wir in der tschechischen Schule KuBiK haben uns entschieden, diese Methode intensiv zu nutzen, sei es durch gemeinsam eingeübte Theaterstücke, Ausflüge, Abenteuerspiele, für die älteren Schüler auch gemeinsame Projekte und Präsentationen. Die älteren Schüler beteiligen sich aktiv mit  kreativen Ideen an der Gestaltung des Unterrichts in der tschechischen Schule KuBiK. So können wir alle stolz sagen, dass wir alle gerne die KuBiK-Schule besuchen.

 

Sehr gerne werden wir neue Freunde in unserem Kreis willkommen heißen!